Aбонаментно правно обслужване

Адвокатска кантора Коемджиева предлага абонаментно правно обслужване на юридически лица, базирани в гр. Благоевград и Благоевградска област, които не разполагат с достатъчен обем правна дейност.

Задълбочено се запознаваме със спецификата на конкретната търговска дейност, която извършвате и нормативната уредба, която я регламентира.

Предимството е, че можем незабавно да реагираме за разрешаване на даден казус и предоставяме постоянна юридическа помощ и възможност за отзоваване при необходимост.

Семейно право /адвокатска кантора Коемджиева/

Семейното право урежда вид граждански правоотношения между физически лица с оглед на техни специфични правни качества – дете, съпруг, баба, дядо. Семейното право урежда не изобщо гражданските правоотношения, а такива които са възникнали само от сключване на брак и въз основа на брак, родства, осиновяване, настойничество и попечителство. Като клон на правната наука Семейното право е система от научни знания, които са посветени на семейно-правните институти.

Правни услуги: 

Наследствено право /адвокатска кантора Коемджиева/

Наследственото право регулира тези правоотношения, които възникват по повод на смъртта на едно лице – наследодател. Основната цел на наследственото право е присъщо на правото стремеж към уреждане по най-справедлив начин възникналите правоотношения във връзка с наследството на починалия. Без правна регламентация би се появило правото на силата, това на най-силния.

Правни услуги: 

Административно право

  • Процесуално представителство пред държавни и общински органи
  • Обжалване на наказателни постановления на различни органи
  • Обжалване на административни актове
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени за нарушения по закон за движенията по пътищата, закон за министерство на вътрешните работи, закон за митниците, закон за здравето и др.
  • Оказване на правно съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред

Страници