Наследствено право

Наследствено право /адвокатска кантора Коемджиева/

Наследственото право регулира тези правоотношения, които възникват по повод на смъртта на едно лице – наследодател. Основната цел на наследственото право е присъщо на правото стремеж към уреждане по най-справедлив начин възникналите правоотношения във връзка с наследството на починалия. Без правна регламентация би се появило правото на силата, това на най-силния.

Правни услуги: