Семейно право

Адвокатска кантора Коемджиева предлага правна защита и съдействие, правни консултации, становища, процесуално представителство по спорове относно:

  • Развод по исков ред.
  • Развод по взаимно съгласие.
  • Искове за определяне режим на виждане с внуче.
  • Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване на родителските права.
  • Лишаване от родителски права. Иск за присъждане на издръжка. Намаляване и увеличение на издръжката. Отпадане на издръжка.
  • Настойничество и попечителство. 
  • Искове за установяване на произход.
  • Оспорване на бащинство. Припознаване. Оспорване на припознаването.
  • Осиновяване. Пълно и непълно осиновяване. Прекратяване на осиновяване.