Вещно и облигационно право

Вещно право и облигационно право - адвокат Коемджиева, гр. Благоевград
 • Процесуално представителство по вещноправни и облигациоони отношения.
 • Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на движимо и недвижимо имущество.
 • Правни съвети относно събиране на необходимите документи за успешно приключване на сделка и съдействие при провеждането на преговори.
 • Изготвяне и/или преглеждане на документи необходими при придобиване на недвижим имот или вещни права върху имот.
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи.
 • Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт - процедури пред агенцията по вписванията и други държавни и общински органи.
 • Процесуално представителство и правна защита по граждански дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.
 • Консултиране във връзка с предстоящо сключване на договори.
 • Изготвяне на договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, замяна, наем, сделки за учредяване на ограничени вещни права и др.
 • Изготвяне на специално и общо пълномощно, удостоверения, запис на заповед, покана за изпълнение на задължение, завещание, оказване на съдействие и представителство пред нотариус.
 • Проучване на недвижим имот, справки за тежести върху същия и подготовка на необходимите документи.
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство.
 • Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на най-доброто решение за спорещите.
Етикет: