Вещно право

Вещно и облигационно право

  • Процесуално представителство по вещноправни и облигациоони отношения.
  • Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на движимо и недвижимо имущество.
  • Правни съвети относно събиране на необходимите документи за успешно приключване на сделка и съдействие при провеждането на преговори.
  • Изготвяне и/или преглеждане на документи необходими при придобиване на недвижим имот или вещни права върху имот.
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи.