За нас

Адвокат Коемджиева - Благоевград

Адвокатска кантора Коемджиева стартира практиката си  в началото на 2005 г., във време на динамично развитие на правото и нови предизвикателства пред страната ни във всички сфери на икономическия и социален живот. Период в който страната ни трябва да се справи с натиска на конкуренцията на един свободен пазар и необходимостта от хармонизиране на българското законодателство със законодателството на ЕС, със спазване на човешките права и правата на малцинствата. Всичко това в очакване на приемането на България за пълноправен член на ЕС от 01.01.2007 г.

Адвокатска кантора Коемджиева има изградена практика в областта на вещното, облигационното, наследственото право – сделки с недвижими имоти, защита правото на собственост и други вещни права, наследствени делби. Значителен опит има в областта на търговското право – учредяване и регистрация на търговски дружества, преобразуване, сливане, вливане, разделяне на търговски дружества. Правни консултации по всички проблеми, свързани с  управлението на търговските дружества. Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителни органи, между съдружници в търговски дружества.  Адвокатска кантора Коемджиева  има опит в изготвяне на всички видове търговски договори, както и в участие в преговори за сключване на такива.

Процесуално представителство на физически и юридически лица по граждански, административни, търговски, изпълнителни  и наказателни дела пред всички съдебни инстанции в България.

Водещ адвокат на кантората е адвокат Стефка Коемджиева, член на Адвокатска колегия Благоевград. 
Кантора  Коемджиева  не работи с готови типови договори или готови бланки на документи. Всеки един случай се разглежда внимателно, анализира се и се търси най-удачното разрешаване на юридическия казус.  Личното отношение към клиента е приоритет за нас, като стриктно се водим от Етичния кодекс на адвоката.

Поверителността, почтеността, доверието и отговорността в отношенията адвокат-клиент са най-важни за нас.