Семейно право

Семейно право /адвокатска кантора Коемджиева/

Семейното право урежда вид граждански правоотношения между физически лица с оглед на техни специфични правни качества – дете, съпруг, баба, дядо. Семейното право урежда не изобщо гражданските правоотношения, а такива които са възникнали само от сключване на брак и въз основа на брак, родства, осиновяване, настойничество и попечителство. Като клон на правната наука Семейното право е система от научни знания, които са посветени на семейно-правните институти.

Правни услуги: