Семейно право /адвокатска кантора Коемджиева/

Семейното право урежда вид граждански правоотношения между физически лица с оглед на техни специфични правни качества – дете, съпруг, баба, дядо. Семейното право урежда не изобщо гражданските правоотношения, а такива които са възникнали само от сключване на брак и въз основа на брак, родства, осиновяване, настойничество и попечителство. Като клон на правната наука Семейното право е система от научни знания, които са посветени на семейно-правните институти.

Източник на Семейното право е Семейния кодекс. Новият Семеен кодекс, в сила от 2009 е важен, но не е единствения източник на Семейното право. Други източници са:

  • Конституцията на РБ;  
  • Международните договори - конвенцията за правата на детето – ратифицирана през 1991г.;  Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи; Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация на жените;  Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване - ратифицирана  през 2002 г.; Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителските права и възстановяване на родителски права,  която съдържа международно уеднаквени правила, относно принудителното осъществяване на родителски права.
  • Регламент 2201/2003 на еропейската общност, приет от нейния съвет на 27.11.2003 г., относно признаването изпълнението на брачни дела и делата свързании с юридическа отговорност.
  • Регламент 4/2009 на европейската общност, приет от нейния съвет на 18.12.2008 г. , относно компетентността, проиложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения в областта на издръжката-влиза в сила на 18.06.2011 г.
  • Основен вътрешен източник е новия СК в сила от 01.10.2009 г.
  • Закони: Граждански Процесуален Кодекс; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;  Закон за закрила на детето от 2000г.; Закон за защита срещу домашното насилие; Закон за гражданската регистрация; Закон за лицата и семейството; Търговски закон; чл.15 от Закона за жилищно-строителните кооперации; Закона за здравето и др.

 

Правни услуги: 

Коментар

Попълнете на български!
CAPTCHA
Това е тестов въпрос с цел елиминиране на автоматични спам съобщения.
5 + 13 =
Решете уравнението и посочете резултата. Например за 1 + 3, въведете 4.