Наказателно право

Наказателно право - адвокатска кантора Коемджиева
  • Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
  • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, „домашен арест”, парични гаранции, подписка и защита при извършване на процесуални действия по разследване
  • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство
  • Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др.компетентни органи 
  • Процесуално представителство, защита и съдействие на граждански ищец или на граждански ответник - предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред
  • Процесуално представителство и защита на свидетел 
  • Защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.
  • Споразумения за решаване на наказателни дела
  • Съдействие и защита по дела за реабилитация на осъдени лица